Student work samples.

https://docs.google.com/file/d/0BxO88Wv8lTCaOGN3MTZmNlE2MHM/edit

Advertisements

กิจกรรมเรื่อง องค์ประกอบพื้นฐานในภาษาซี

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ลงในสมุด

1.องค์ประกอบพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมภาษา C  มีอะไรบ้าง

บอกมาเป็นข้อ ๆ

2. Characters แบ่งเป็นกี่ชนิด อะไรบ้าง

3. Constants แบ่งเป็นกี่ชนิด อะไรบ้าง

4. ข้อมูลในภาษาซี มีกี่ชนิด อะไรบ้าง

5. ชนิดของตัวแปร ในภาษาซี มีอะไรบ้าง

 

 

 

 

กิจกรรม การสร้างแบบทดสอบด้วย Captivate

คำชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาเรื่องชนิดของแบบทดสอบในโปรแกรม Captivate แล้วตอบคำถามในกิจกรรม การสร้างแบบทดสอบด้วย  Captivate แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

1. ชนิดของข้อสอบที่สามารถสร้างได้ด้วย Captivate มีกี่ชนิด อะไรบ้าง  ตอบลงในสมุด

2. ให้นักเรียนออกแบบข้อสอบที่เกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์ มา 10 ข้อ