คำอธิบายรายวิชา ง 21101

คำอธิบายรายวิชา

วิชา  การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  ง 21101    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     จำนวน  40  ชั่วโมง/ภาคเรียน            จำนวน  1.0  หน่วยกิต

ศึกษาความหมาย  หลักการทำงาน  บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์   ลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยี    การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ โครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  การบูรณาการร่วมกับสาระวิชาอื่น ๆ
ปฏิบัติการติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต  จำแนกส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์  เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงาน พัฒนาและใช้เทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นประโยชน์  โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงาน  ทักษะการแสวงหาความรู้  ทักษะการทำงานร่วมกัน  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ด้วยความคิดสร้างสรรค์ และ มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย รู้จักใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ตัวชี้วัด

1. อธิบายหลักการทำงาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
2. อภิปราย ลักษณะสำคัญ และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s