คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

ง๓๐๒๔๔  สื่อประสม                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕             ภาคเรียนที่  ๑            เวลาเรียน  ๔๐ ชั่วโมง  จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสื่อประสม  ความเปลี่ยนแปลงและกระบวนการในการพัฒนางานสื่อประสม เขียนลำดับภาพในการทำงาน (Story Board) เพื่อสร้างสื่อประสม เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการสื่อประสม เช่น การประมวลผลรูปภาพ เสียง และ ภาพเคลื่อนไหว การบีบอัดข้อมูลภาพและภาพเคลื่อนไหว การรวบรวมงานสื่อประสมและสร้างงานนำเสนอแบบสื่อประสมการวางแผนพัฒนางานสื่อประสม จากโปรแกรมสำเร็จรูปและการสร้างงานสื่อประสมบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ปฏิบัติงานโดยการพัฒนางานสื่อประสมและสร้างชิ้นงานที่ใช้เทคโนโลยีผสมมาใช้ในการสร้างชิ้นงาน  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในเรื่องที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสื่อผสม นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้   การสำรวจตรวจสอบ การอภิปราย การแก้ปัญหา  การคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้เทคโนโลยีสืบค้นข้อมูล

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ผ่านการแสดงผลงาน หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิดกระบวนการ และชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ  ตลอดจนมีคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน   มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย  รักชาติ ศาสน์  กษัตริย์  การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

ผลการเรียนรู้

๑. ใช้คอมพิวเตอร์สร้างงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

๒. มีความรู้และเข้าใจในกระบวนการพัฒนางานสื่อประสม

๓.  มีทักษะในการวางแผนการออกแบบสื่อประสม

๔.  เลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อประยุกต์ในการสร้างสื่อประสม

๕. สามารถนำเสนอชิ้นงานสื่อประสมในรูปโครงงานคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปได้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s